Ang Iyong Karapatan sa Pangangalaga sa Aming Mga Klinika

Ang artikulong ito ay makukuha sa ENGLISH

Bilang isang pasyente ng aming mga klinika, nangangako kaming mag-alok sa iyo ng isang tiyak na antas ng pangangalaga at upang mapanatili ang mga pamantayang ito hinihikayat ka namin, bilang pasyente, na panagutin kami. Hindi ka lang namin hinihikayat na magsalita kung sa tingin mo ay hindi sapat ang iyong pangangalaga, gusto rin naming marinig mula sa iyo ang tungkol sa mga positibong bagay na nararanasan mo habang nasa ilalim ng aming pangangalaga.

Nais ng aming mga doktor at nars na palawigin ang pinakamahuhusay na antas ng pangangalagang posible sa kapaligiran kung saan sila nagpapatakbo, at tulad ng iba, ang pagmamahal na marinig kapag nakuha nila ito nang tama, kaya mahalaga ang iyong papuri, gayundin ang iyong mga alalahanin.

Ang aming Patient Charter

Ang Clinics IV Life at ang aming mga doktor at kawani ay nangangako na bigyan ka, ang aming pasyente, ng isang tiyak na antas ng pangangalaga at tiyakin sa abot ng aming makakaya na ang naturang pangangalaga ay ibinibigay nang may habag, pag-unawa at paggalang. Sumusunod ang aming mga klinika sa sumusunod na charter ng pasyente, na kitang-kitang ipinapakita sa bawat klinika, sa parehong Ingles at sa naaangkop na mga lokal na diyalekto.

  • Ang pagtrato sa ating mga pasyente nang may dignidad at paggalang sa ating sangkatauhan ay nagdidikta na ating kayang bayaran ang isa’t isa
  • Upang maging maalalahanin sa mga indibidwal na pangangailangan ng sinumang pasyente at upang matugunan, kung posible, ang mga pangangailangang ito. Ito ay umaabot sa paggalang sa relihiyon at kultural na paniniwala ng isang pasyente.
  • Upang matiyak ang kaligtasang medikal ng aming mga pasyente at ang mga pasyente ay hindi nalantad sa hindi nararapat na panganib
  • Upang matiyak na ang aming mga pasyente ay alam ang tungkol sa layunin ng mga paggamot na kanilang natatanggap at maunawaan kung bakit ang nauugnay na paggamot o pamamaraan ay ginagawa.
  • Upang malayang sagutin ang mga tanong ng isang pasyente tungkol sa kanilang pangangalaga.
  • Upang matiyak na ang bawat pasyente ay nakalaan ng sapat na oras para sa kanilang mga indibidwal na konsultasyon.
  • Upang walang pagkakaiba sa pagitan ng nagbabayad at mahihirap na mga pasyente at upang matiyak na ang mga antas ng pangangalaga ay pinananatili sa parehong mga pamantayan sa parehong populasyon ng pasyente.

Upang matiyak na ang mga antas na ito ay pinananatili, hinihikayat namin ang aming mga pasyente na magbigay ng feedback sa mga indibidwal na pasilidad ng klinika at ang mga antas ng pangangalaga na kanilang nararanasan. Nag-aalok kami ng online na mekanismo para sa mga pasyente na magbigay ng feedback na ito. Maaaring ibigay ang feedback nang hindi nagpapakilala, ngunit hinihikayat ka naming ibigay ang iyong impormasyon, lalo na kung saan ang mga karaingan ay mas seryoso.

Ang mga reklamong ito ay haharapin nang kumpidensyal at titiyakin ng isang kinatawan mula sa aming organisasyon na ang bawat isa ay masusing iniimbestigahan, at kung saan sa tingin namin ay kinakailangan, gagawin ang remedial na aksyon. Nag-uulat kami pabalik sa iyo tungkol sa pag-usad ng isang reklamo at madalas na nakikipagtulungan sa isang pasyente upang matiyak na ang isang bagay ay kasiya-siyang naresolba.

Upang magbigay ng feedback sa iyong karanasan sa amin, mangyaring gamitin ang form na ito.

Pagprotekta sa ating Staff

Ang aming mga kawani at doktor ay walang pagod na nagtatrabaho upang maibigay sa iyo ang pinakamahusay na antas ng pangangalaga na posible. Bilang kapalit, hinihiling namin na palawigin mo ang parehong antas ng kagandahang-loob at paggalang na ibinibigay nila sa iyo. Kung ang isang pasyente ay kumilos sa isang paraan na nakakagambala sa klinika at naglalagay sa panganib sa parehong kawani ng klinika at iba pang mga pasyente, ang indibidwal ay hihilingin na umalis sa klinika at mawawala ang kanyang karapatang pangalagaan. Nalalapat ito sa indibidwal at sinumang asawa o chaperone na kasama ng pasyente.

Enjoyed this article? Share it with a friend

Browse by Catagory

This article has been checked for medical accuracy by appropriately qualified doctors on our advisory board and the contents deemed correct. If you think you may require medical assistance, always refer immediately to your doctor.

For Expectant Mothers

The Five W’s of Maternal Mortality

A woman dies of pregnancy related causes every two...

Trimesters and the Phases of Pregnancy

If this is your first baby then you've probably...

Your Ultrasounds and What to Expect

During your pregnancy you can expect to undergo three...

Your Right to Care in Our Clinics

This article is available in TAGALOG As a patient of our...

Prenatal Care: Do’s and Don’ts for Expectant Moms

If its your first pregnancy that it's completely natural...

Understanding MedSpeak in Pregnancy

Your pregnancy can be challenging. You have to deal...

Essential Supplementation for You and Baby

This article is available in TAGALOG When it comes...